Let Online – Dịch vụ

Dịch vụ

XÂY DỰNG “PHÒNG TRUYỀN THÔNG & MARKETING ONLINE”

Tuyển dụng nhân sự & Đào tạo trên thực tế công việc
và chuyển giao “công nghệ”

Let Online cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược, xây dựng kế hoạch triển khai marketing online tổng thể và chi tiết phù hợp với đặc thù ngành nghề, mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên phạm vi, kế hoạch công việc được thông qua, tiến hành các bước:

  • Cơ cấu nhân sự cho Bộ phận truyền thông & marketing online (tuyển dụng nhân sự mới, rà soát nhân sự cũ)
  • Trực tiếp đào tạo nhân sự triển khai công việc truyền thông & marketing online của chính doanh nghiệp (đào tạo trên chính công việc tại chính doanh nghiệp)
  • Xây dựng các hệ thống quy trình, biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn chi tiết cho công việc truyền thông & marketing online để sẵn sàng cho việc chuyển giao để doanh nghiệp tự vận hành về sau.

Dịch vụ “Xây dựng Phòng Truyền thông & Marketing online” phù hợp với các doanh nghiệp yêu cầu, áp lực phải triển khai “online” không quá gấp. Đồng thời, sẽ phù hợp hơn với các doanh nghiệp đang có những lợi thế, thuận lợi về: trình độ nhân sự, “cơ sở hạ tầng” cho marketing online…

[show_popup]